Aktuelt: Forsiden

Åpent møte om planprogrammet og åpen kontordag

Sundvollen hotel 6. desember kl. 18:30, Herredshuset 7. desember

Ilustrasjon Jernbaneverket - Statens vegvesen
Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 inviterer innbyggerne i Hole til åpent møte 6. desember på Sundvollen hotel kl. 18:30. I tillegg holdes det en åpen kontordag på Herredshuset onsdag 7. desember kl. 14:00- 20:00. Her kan innbyggere...

Ledige stillinger til regionalt plankontor

Mona Lundemo
Ringeriksregionen  er i sterk vekst og omstilling. Utbyggingsprosjektene Ringeriksbanen og E16 vil trenge stor kapasitet og samhandling for å gjennomføres på beste mulig måte. Hole, Ringerike og Jevnaker kommune har sammen med Buskerud Fylk...

Planprogrammet er lagt ut til offentlig høring

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss

Ilustrasjon Jernbaneverket - Statens vegvesen
Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Kommunal- og moderniserings-departementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og fastsetting av de plandokumentene som utarbeides. I planprogrammet redegjøres d...

Handlings- og økonomiplan 2017-2020 / Årsbudsjett 2017 er lagt ut på høring

Les mer om innspill og veien til vedtak her

I budsjettet for 2017 viderefører Hole kommune stramme og utfordrende driftsrammer for alle tjenesteområder. Men Rådmannen legger vekt på at tjenestetilbudet fortsatt skal være godt og forutsigbart. 12. oktober la rådmannen frem budsjettfo...

Førjulsarrangementer på Hole bo- og rehab

Jenny Jensen[1]
I desember er det åpent hus og hyggelige arrangementer på Hole bo- og rehab. Programmet er som følger:

Har du tid og omsorg å dele med andre?

Bilde tegning barn
Barneverntjenesten i Hole trenger raskt flere støttepersoner; besøkshjem, støttekontakter og fosterforeldre til ulike barn/familier med forskjellige behov. Er du interessert og har du spørsmål, ta kontakt med Lina Nymo, tlf: 31 02 83 30, l...

Vinmonopol på Vik i 2017

Styret i Vinmonopolet vedtok 17. november å åpne ni nye butikker, deriblant på Vik i Hole kommune. Vinmonopolet ønsker å åpne disse butikkene i 2017, forutsatt at de finner egnede lokaler i den enkelte kommune.

Ang. fakturering av kulturskole

Det har oppstått en feil ved fakturering innen  kulturskolen denne høsten. Dette beklager vi.  Det arbeides med å rette opp  feilene.  Spørsmål sendes på epost til rektor Olga Alexandra Holter  eller tlf. 32 16 11 98 / 409 09 600.    ...

Informasjon til grunneiere og naboer

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Ilustrasjon Jernbaneverket - Statens vegvesen
Jernbaneverket varsler oppstart av detaljreguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss, og for ny E16 fra Høgkastet til Ve-krysset vest for Hønefoss. Reguleringsplanarbeidet gjennomføres som...

Vedtatt detaljplan for Bønsnesveien 71

Planen omfatter et næringsområde på 1,6 daa samt avkjørsel fra Fv160 og parkeringsplass. I medhold av Pbl. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI kan vedtaket påklages. Evt. klage stiles til Fylkesmannen i Buskerud, men sendes til Hole kommune...

Vedtatt reguleringsplan for Utvika Camping

Endringen omfatter justering av formålsgrenser innenfor campingplassen, samt tilpassing av planen til gjeldende plan- og bygningslov.  I medhold av Pbl. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI kan vedtakene påklages.  Evt. klage stiles til F...

Bufdir deler ut 178,4 millioner til prosjekter for fattige barn

ss
Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter. I tilskuddsordningen vises det til a...

Åpent møte om planprogrammet og åpen kontordag

Sundvollen hotel 6. desember kl. 18:30, Herredshuset 7. desember

Ilustrasjon Jernbaneverket - Statens vegvesen
Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 inviterer innbyggerne i Hole til åpent møte 6. desember på Sundvollen hotel kl. 18:30. I tillegg holdes det en åpen kontordag på Herredshuset onsdag 7. desember kl. 14:00- 20:00. Her kan innbyggere...

Ledige stillinger til regionalt plankontor

Mona Lundemo
Ringeriksregionen  er i sterk vekst og omstilling. Utbyggingsprosjektene Ringeriksbanen og E16 vil trenge stor kapasitet og samhandling for å gjennomføres på beste mulig måte. Hole, Ringerike og Jevnaker kommune har sammen med Buskerud Fylk...

Planprogrammet er lagt ut til offentlig høring

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss

Ilustrasjon Jernbaneverket - Statens vegvesen
Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Kommunal- og moderniserings-departementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og fastsetting av de plandokumentene som utarbeides. I planprogrammet redegjøres d...

Handlings- og økonomiplan 2017-2020 / Årsbudsjett 2017 er lagt ut på høring

Les mer om innspill og veien til vedtak her

I budsjettet for 2017 viderefører Hole kommune stramme og utfordrende driftsrammer for alle tjenesteområder. Men Rådmannen legger vekt på at tjenestetilbudet fortsatt skal være godt og forutsigbart. 12. oktober la rådmannen frem budsjettfo...

Førjulsarrangementer på Hole bo- og rehab

Jenny Jensen[1]
I desember er det åpent hus og hyggelige arrangementer på Hole bo- og rehab. Programmet er som følger:

Har du tid og omsorg å dele med andre?

Bilde tegning barn
Barneverntjenesten i Hole trenger raskt flere støttepersoner; besøkshjem, støttekontakter og fosterforeldre til ulike barn/familier med forskjellige behov. Er du interessert og har du spørsmål, ta kontakt med Lina Nymo, tlf: 31 02 83 30, l...
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk